Qui sem

Per què amics?

Les finalitats de l’associació constituïda sense ànim de lucre són:

 

  1. Promoure, desenvolupar, difondre la història, la llengua i la cultura catalanes.
  2. Afavorir el coneixement i la preservació del patrimoni històric i cultural català.
  3. Ajudar i donar suport a l’Associació Casa Macià de Prats de Molló.
  4. Col·laborar i donar suport a iniciatives que promoguin democràticament, i d’acord amb els drets civils i polítics establerts per les declaracions de les Nacions Unides, la declaració d’un estat català, social, democràtic i independent

Per aconseguir les seves finalitats, l’Associació organitzarà actes i campanyes, col·laborarà amb entitats públiques i privades, en especial les de naturalesa similar, i quan ho consideri convenient, a les institucions públiques.

Logotip balnc dels Amics de la Casa Macià

Els socis tenen dret a:

 

  1. Assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General, a excepció de les persones associades amb categoria institucional que disposen de veu però no de vot.
  2. Elegir o ser elegits per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius, a excepció dels socis institucionals i dels menors no emancipats.
  3. Exercir la representació que se’ls confereixi en cada cas.
  4. Intervenir en el govern de l’Associació i participar en les seves activitats.
  5. Exposar a l’Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena la vida de l’Associació i més eficaç la realització dels objectius socials.
  6. Obtenir explicacions sobre l’administració i la gestió dels òrgans de govern i càrrecs estatutaris.
  7. Ser escoltats prèviament a l’adopció de mesures disciplinàries.
  8. Rebre informació sobre les activitats de l’Associació.
  9. Fer ús dels serveis comuns que l’Associació habiliti o tingui a la seva disposició.
  10. Formar part de les comissions o grups de treball.
  11. Disposar d’un exemplar o tenir a disposició els estatuts.
  12. Consultar els llibres de l’Associació.

Els socis tenen el deure de:

 

 1. Comprometre’s amb les finalitats de l’Associació i participar activament per assolir-les.
 2.  Contribuir al sosteniment de l’Associació abonant les quotes, derrames i altres aportacions fixades o aprovades d’acord amb els Estatuts.
 3. Complir els acords vàlidament adoptats els òrgans de govern de l’Associació.
 4. Complir la resta d’obligacions que resultin de les disposicions estatutàries.

Els socis podran obtenir descomptes en les activitats de pagament de l’associació i en les organitzades en col·laboració amb altres entitats.

Presidència
Maria Carme Forcadell i Lluís

Vicepresidències
Pep Andreu
Josep-Lluís Carod-Rovira
Antoni Miró
Fanny Tur Riera

Direcció executiva
Lluís Puig i Gordi

Secretaria
Carme Renedo i Puig

Tresoreria
M Dolors Portús i Vinyeta

Vocalies
Jaume Clotet i Planas
Josep Coma i Guitart
Montserrat Comas i Guell
Josep Matas i Balaguer
Àngels Ponsa i Roca

Fletxa_Casa_Macia_01
Fletxa_Casa_Macia_01

Volem museografiar la casa des d’on Francesc Macià volia alliberar Catalunya

Ajuda’ns, participa, col·labora

 

L’Associació Amics de la Casa Macià regula les seves activitats d’acord amb el que estableixen la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació, i els seus estatuts.

 

El domicili de l’Associació és al carrer de Sant Sebastià, núm. 2, de Molló (Ripollès) i el seu número d’identitat fiscal és: G 09827387

 

Compte Amics de la Casa Macià
IBAN : ES97 3025 0029 0814 0002 0664
BIC: CDENESBBXXX